Doporučujeme

 

 

 

 
Odběr novinek

Přihlásit
 

 

Obchodní podmínky

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ


1.       Tyto obchodní podmínky se vztahují na jednotlivé kupní smlouvy realizované mezi internetovým obchodem PRO-DOMOV.CZ  zastoupeným Mgr.Ditou Bleierovou se sídlem Nová Pasířská 4052/23, Jablonec nad Nisou,  IČ 87600480, na jedné straně jakožto prodávající (dále též jen Prodávající) a kupujícím (dále jen Kupující)

2.       Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího.  Nedílnou součástí objednávky Kupujícího je souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

3.       Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se vždy řídí těmito Obchodními podmínkami, leda by si strany ujednaly v písemné dohodě jinak.  Písemná dohoda má přednost před těmito podmínkami.

 II. OBJEDNÁVKA

 

1.     Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem  doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Objednávka slouží k rezervaci zboží. Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito Obchodními podmínkami.

2.     Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s uvedenými Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.  Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

3.     Komunikace mezi Prodejcem a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou (emailem). Prodejce si však vyhrazuje právo Kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.

III. KUPNÍ CENA

 

1.       Kupní ceny jsou uváděny včetně DPH.  Kupní cena nezahrnuje dopravné (poštovné).

2.       Kupní cenu lze hradit převodem na účet  43-8792710217/0100 nebo při převzetí zboží dopravci (dobírka).

Dobírka - klasický způsob platby prostřednictvím České pošty, cena zboží se platí až při jeho převzetí pracovníkovi České pošty.

Výše poštovného   - při platbě na dobírku (platba zboží v hotovosti při převzetí zásilky):

Balík na poštu         108,- Kč

Balík do ruky          117,- Kč

při platbě předem bankovním převodem se nepřipočítává částka za dobírku  42,-

 

Platba převodem - zboží je hrazeno příkazem k úhradě na základě podkladů, které obdržíte automaticky po vytvoření objednávky. V tomto případě může trvat připsání prostředků na náš účet až 2 pracovní dny. Pokud neobdržíme Vaši platbu na účet do 10 pracovních dnů, objednávka bude stornována. O této skutečnosti je Kupující informován emailovou zprávou.

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

 

1.       Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané Kupujícím bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.       Objednané zboží je dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího expedováno do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, obvykle do 5 pracovních dnů.

3.       V případě zvolení způsobu úhrady platbou převodem na účet počítá se tato doba od připsání finančních prostředků na náš účet.

4.       Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o skutečnosti, že není schopen dodržet dodací lhůty uvedené v čl. IV odst. 2 těchto podmínek. V takovém případě má Kupující právo na odstoupení od smlouvy. Pokud již byla uhrazena kupní cena, bude Kupujícímu tato po písemném odstoupení od smlouvy vrácena zpět do 14 dnů.

5.      Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

6.       Nebude-li možné dodat v termínu celou objednávku kupujícího, nýbrž pouze její část, bude o této skutečnosti kupující informován.

7.      Dopravu na určenou adresu zajišťuje Prodávající na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu doručení.  Viz čl. III odst. 2 těchto podmínek.

Přeprava Českou poštou umožňuje sledování zásilky - v den, kdy zásilku vyexpedujeme, obdržíte od nás zprávu s číslem zásilky (podmínkou je správně uvedená Vaše e-mailová adresa) a můžete ji sledovat na http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php- zjistíte tak, kde se právě přepravuje či kde je uskladněna v případě, že Vás doručovatel České pošty nezastihl.

                   V. REKLAMAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY

 

1.       Kupující je oprávněn zrušit objednávku ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to zasláním emailové zprávy na email: reklamace@pro-domov.cz    V předmětu zprávy bude uvedeno, že se jedná o storno objednávky, dále číslo zrušené objednávky, datum objednávky, jméno objednatele.

2.       Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že:

             - výrobek se již přestal vyrábět a dodávat

             - u výrobku byly chybně uvedeny technické parametry nebo cena

Kupní ceny uváděné v internetovém obchodě jsou platné s výjimkou chybně oceněného zboží. Kupující je v tom případě neprodleně informován mailem o správné ceně a objednávka v původní chybné ceně není akceptována.  Kupující se může rozhodnout, zda správnou cenu akceptuje či nikoli. Pokud tuto cenu Kupující neakceptuje, objednávka bude stornována.

3.       Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky Prodávajícím) je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího za podmínek, které si vzájemně sjednají.

4.        Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Je-li balík zjevně poškozen (např.vyteklý obsah) je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít  a neprodleně o tom informovat Prodávajícího.

5.       Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po převzetí. Zjištěné vady je povinen bezodkladně ohlásit písemně na email: reklamace@pro-domov.cz   , nejpozději  ve lhůtě 3 dnů od převzetí zboží.  Pokud Kupující zjistí rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat Prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

6.       Záruční doba se řídí dle platných zákonů ČR. V případě, že Kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví v záruční lhůtě, a nejsou způsobeny zejména běžným opotřebením, úmyslným poškozením, neodbornou manipulací, úpravami a změnami zboží, zásahem třetí osoby.  Dojde-li v průběhu záruční lhůty ke vzniku vady, na kterou se záruka vztahuje, je o této skutečnosti nutné písemně vyrozumět  Prodávajícího na emailovou adresu: reklamace@pro-domov.cz  

 

Zboží lze reklamovat:

- jestliže bylo dodáno s vadou (např. nefunkční rozprašovač, netěsnící uzávěry, chyby ve švech atd...)

- jestliže bylo dodáno jiné než objednané zboží

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:

- použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen

- nesprávným skladováním výrobku

- živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a pod.

- doručovatelem

Postup reklamace

Kupující neprodleně informuje Prodávajícího o zjištěném stavu výrobku

Kupující zašle vadné zboží, fakturu a popis vady na adresu Prodávajícího. Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu dokazujícím nákup u Prodávajícího.

Zásilku posílejte doporučeně – nikoliv na dobírku! Zaslané zboží k reklamaci DOBÍRKOU nebude převzato a dojde  k jeho vrácení zpět kupujícímu. Zásilku doporučujeme pojistit. Případné vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží zpět

V případě potřeby je možné požádat Kupujícího o souhlas s prodloužením 30ti denní lhůty o dalších 30 dnů

Kupující bude o vyřízení reklamace informován emailem nebo telefonicky ve stanovené lhůtě.

7.       Kupující má také právo odstoupit od kupní smlouvy a to ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží.  Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz.

Podmínkou pro toto odstoupení je návrat nepoškozeného zboží v původním obalu zpět Prodávajícímu.

- zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní ( včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod. ) a s originálním dokladem o koupi

- zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Rovněž doporučujeme zboží pojistit. Případné vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží nikoli za přepravné a náklady na odeslání zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud bude zboží vráceno opotřebené či poškozené, má Prodávající právo ponížit odpovídajícím způsobem kupní cenu vracenou Kupujícímu.


VI. OCHRANA INFORMACÍ

1.      Registrační údaje: Jako zákazník obchodu PRO-DOMOV.CZ  zadáváte při nákupu své registrační údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa, adresa elektronické pošty apod. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci Kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

2.     Údaje o Vašich objednávkách: Během doby Vašeho užívání objednávkového systému shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi na dobu neurčitou z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám

3.   Používáním internetového PRO-DOMOV.CZ   a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající je povinen přestat zpracovávat získané osobní údaje, pokud subjekt údajů písemně vysloví nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. Registrovaný zákazník má přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí toto oznámit telefonicky nebo mailem  na : reklamace@pro-domov.cz    

Vaše registrace bude zneaktivněna. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14. října 2011

 

Produkt byl úspěšně přidán do košíku.